Algemene Voorwaarden

Wenda Koopmans Photography, Hollandweg 5, 1432DD, Aalsmeer
KvK 34374932

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Fotograaf: Wenda Koopmans Photography, tevens opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • Opdrachtgever/Klant: de (rechts-)persoon waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
  • Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
  • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Wenda Koopmans Photography (hierna: Fotograaf) en de (rechts)persoon/personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: Klant of voor zakelijke opdrachten Opdrachtgever).
  • Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.
  • Aw: Auteurswet 1912
  • Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
  • Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
  • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, whatsapp, sms, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtgever/Klant.

TOEPASSING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever/Klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen, aanbiedingen, bestellingen, leveringen van diensten of producten en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever/Klant die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze de Fotograaf schriftelijk zijn aanvaard. Het niet eisen van de naleving van de algemene voorwaarden leidt niet tot verval van rechten. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de Opdrachtgever/Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

AANBOD

Aanbiedingen en offertes van de Fotograaf zijn geheel vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

Een aanbod verliest haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door Fotograaf.

AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

Wanneer de Opdrachtgever/Klant de offerte aanvaardt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de Fotograaf. Indien de Opdrachtgever/Klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans de indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. De Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de Fotograaf onaanvaardbaar maken.

VERGOEDING

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, worden de gebruikelijke tarieven van de Fotograaf gehanteerd. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever/Klant te worden vergoed.

Alle door de Fotograaf genoemde of vermelde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

BETALING

De Fotograaf zal voor het voor Opdrachtgever/Klant verschuldigde bedrag een (electronische) factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De factuur met betrekking tot de reservering van de fotosessie, dient voorafgaand aan de fotosessie te zijn voldaan om de afgesproken datum te reserveren. Deze betaling dient te geschieden binnen 48 uur na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. Na  48 uur komt bij uitblijven van betaling de gereserveerde datum te vervallen.

Beelden en/of producten worden geleverd na ontvangst van betaling. De factuur m.b.t. beelden en/of producten wordt binnen 14 dagen na verzending geheel betaald door de Opdrachtgever/Klant. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat Opdrachtgever/Klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever/Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

De Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotograaf gebruikelijk werkt. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering aan de opdracht mogelijk te maken. Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever/Klant om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Opdrachtgever/Klant en zullen door Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever/Klant voor akkoord is ondertekend en aan Fotograaf is geretourneerd. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat de Fotograaf tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren zal de Fotograaf een nieuwe datum overeenkomen.

CADEAUBONNEN/PROMOTIE-VOUCHERS

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 24 maanden na uitgiftedatum. Aangeboden promotie-vouchers zijn geldig tot vermelde datum. De leverdatum van de cadeaubon of voucher geldt als uitgiftedatum.

Cadeau-bonnen en promotie-vouchers kunnen niet gebruikt worden in combinatie met andere aanbiedingen of op een portret-dag (m.b.t. mini-shoots). Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Er kan één cadeaubon of voucher per fotosessie gebruikt worden.

De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Indien er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt voordat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.

Het is niet mogelijk cadeau-bonnen of promotie-vouchers retour te zenden en/of in te wisselen voor geld.

Overwaarde wordt niet terugbetaald bij betalen met een cadeaubon of promotie-voucher.

LEVERING

De Fotograaf hanteert geschatte levertijden. Deze zijn afhankelijk van gekozen producten en materialen. De Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen door derden.

Levering van producten geschiedt, tenzij anders overeengekomen, in de studio te Aalsmeer. Bijbehorende digitale bestanden worden, via mail of via een website om bestanden te versturen zoals WeTransfer, eenmalig verstrekt in lage resolutie geschikt voor gebruik op telefoon en computer. RAW-bestanden en onbewerkte beelden worden niet geleverd.

De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Vanwege de aard van de gepersonaliseerde producten is de koop van producten en digitale bestanden definitief.

De Fotograaf bewaart bestelde beelden digitaal tot 3 maanden na de fotoshoot, nadien worden deze verwijderd. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk om de foto’s na ontvangst op een goede manier op te slaan. Niet afgenomen beelden worden na 3 maanden na de fotoshoot verwijderd. Na verzending is de Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel verlies van eerder ontvangen beelden.

ANNULERING

Annuleren of verzetten dient schriftelijk te gebeuren. Een gereserveerde fotoshoot kan tot 21 dagen voor de uitvoerdatum eenmalig kosteloos verzet worden. Bij verzetten binnen 21 dagen voor de uitvoerdatum en niet in het geval van ernstige omstandigheden wordt 100% van de sessiekosten voor de nieuwe datum opnieuw in rekening gebracht. Een nieuwe uitvoerdatum dient binnen 3 maanden na de oorspronkelijke datum plaats te vinden, hierna wordt de verplaatsing gezien als annulering.

Indien de Opdrachtgever/Klant de gereserveerde fotoshoot annuleert bestaat er geen recht op restitutie van de sessie-kosten en brengt de Fotograaf 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

Indien Opdrachtgever/Klant niet aanwezig niet op afgesproken datum aanwezig is, is de Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. In dat geval zal er geen restitutie plaatsvinden en is deze niet vatbaar voor herroepingsrecht.

Fotograaf is te allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos of intimiderend gedrag of agressie. Indien er voor of tijdens de fotoshoot een onveilige werksituatie zou ontstaan voor de Fotograaf en/of haar team is de Fotograaf te allen tijde gerechtigd de fotoshoot per direct stil te leggen en/of te annuleren. Er zal in dat geval geen restitutie van reeds betaalde kosten volgen en zijn deze niet vatbaar voor herroepingsrecht.

OVERMACHT

De fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, buiten wat in de wet is bepaald, alle van buiten komende oorzaken waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van ziekte, ongeval, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, brand, elektriciteitsuitval, een pandemie/epidemie of overheidsmaatregelen.

AANSPRAKELIJKHEID

Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever/Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Indien de Fotograaf een schadevergoeding schuldig is aan de Opdrachtgever/Klant, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een fotoshoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

De Opdrachtgever/Klant vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen twee weken schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf. Klachten inzake het geleverde werk dienen binnen 5 werkdagen na levering van de beelden of producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf. Na deze termijn worden geen klachten meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

AUTEURSRECHT

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotograaf, tenzij anders overeengekomen. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de Fotograaf. Elk gebruik van een werk van de Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf, rekent Fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

Fotograaf behoudt zich het recht voor werken te gebruiken voor promotionele doeleinden en publicaties, waaronder doch niet uitsluitend social media, portfolio, blog, promotiemateriaal, tijdschrift-artikelen, drukwerk, website, advertenties, beursmateriaal, branche-wedstrijden. De Opdrachtgever/Klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

Opdrachtgever/Klant is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

Opdrachtgever/Klant is niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen, tenzij anders overeengekomen.

Opdrachtgever/Klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

Opdrachtnemer dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf.

PORTRETRECHT

Tenzij anders is overeengekomen, is de Fotograaf gerechtigd de gemaakte werken ter promotie te gebruiken waaronder doch niet uitsluitend social media, portfolio, blog, promotiemateriaal, tijdschrift-artikelen, drukwerk, website, advertenties, beursmateriaal, branche-wedstrijden. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand de overeenkomst schriftelijk aan de Fotograaf bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd voorafgaand aan de betreffende fotoshoot.

GEBRUIKSRECHT

Gebruik van gemaakte beelden door Opdrachtgever wordt schriftelijk en voorafgaand overeengekomen. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. Exclusieve exploitatie wordt schriftelijk overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

OVERIGE BEPALINGEN

De Fotograaf  behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever/Klant doorgegeven. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen.

De Fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te verbeteren of te wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op de website is geplaatst.

Indien een bepaling uit de Overeenkomst of deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en de voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotograaf en de Opdrachtgever/Klant is Nederlands recht van toepassing.

Deze site gebruikt cookies. Door op ‘accepteren en doorgaan’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons Privacybeleid.  Het is aanbevolen voor een goed werkende website om op accepteren en doorgaan te klikken.